UA     RU

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання інформаційних та консультаційних послуг

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, умови цього договору є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття таких умов вважається акцептуванням цієї оферти Замовником. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, запит Замовника, залишений на веб-сайті за посиланням: https://voronved.com/ та/або оплата Замовником Послуг Виконавця відповідно до встановлених Виконавцем Тарифів, є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення публічного договору про надання інформаційних та консультаційних послуг (надалі – «Договір») на умовах, викладених нижче по тексту.

Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугами Виконавця, а також мають технічну можливість одержання таких послуг.

Фізична особапідприємець Лабуз Олексій Андрійович, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, номер запису в реєстрі: 2 010 350 010 0021 73199, дата запису: 13.07.2022 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3587209119, надалі по тексту «Виконавець» з однієї Сторони, пропонує фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі – «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Договором.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Замовник – будь-яка фізична або юридична особа, яка бажає скористатися послугами Виконавця, а також має технічну можливість одержання таких послуг.

Матеріали – промови, зображення, аудіозаписи, відеоролики, лекції, презентації та/або інші матеріали, що містять інформаційний та консультаційний характер та доступ до яких надається Виконавцем Замовнику під час надання послуг.

Оферта – пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://voronved.com/ та адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, приєднання до Публічного договору про надання інформаційних та консультаційних послуг.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Послуги – захід або серія заходів у вигляді інформаційних та консультаційних послуг у сферах екстрасенсорики, астрології, спіритології та інших, що надаються Замовнику за унікальними методиками Виконавця.

Публічний договір – договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

Сайт (або «Веб-сайт») – веб-сайт Виконавця, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://voronved.com/, включаючи всі його веб-сторінки.

Тариф (ціна послуг) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об’єму Послуг для Замовника.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. На підставі та умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає, а Замовник належним чином оплачує Послуги, у тому числі, проте не виключно, наступні:
2.1.1. Консультування з питань, що стосуються особистих сфер життя Замовника – фінансів, роботи, особистих відносин, здоров’я тощо.
2.1.2. Здійснення розкладу карт, спрямованого на аналіз сфер життя Замовника, діагностику негативу, пошук допомоги у вирішенні тієї чи іншої проблеми.
2.1.3. Проведення ритуалів з метою захисту, у тому числі, захисту бізнесу, сім’ї, здоров’я, нерухомості, а також ритуалів, спрямованих на вирішення інших питань за індивідуальним запитом Замовника.
2.1.4. Послуги із проведення практик та вебінарів (онлайн відео трансляцій), спрямованих на навчання Замовника самостійному проведенню ритуалів, розкриття екстрасенсорних здібностей Замовника тощо.
2.1.5. Інші послуги, що відносяться до сфери діяльності Виконавця, визначені та погоджені за попередньою домовленістю Сторін.
2.2. Послуги, зазначені у п. 2.1 цього Договору, надаються на платній основі. Виконавець надає Послуги (в тому числі, доступ до Матеріалів) лише після здійснення Замовником передплати на поточний рахунок Виконавця у розмірі та у строки, попередньо визначені Виконавцем.
2.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка зі Сторін може розірвати його в порядку, передбаченому цим Договором.
2.4. Всі зміни та доповнення до цього Договору опубліковуються на Веб-сайті Виконавця.
2.5. Всі умови цього Договору є обов’язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугами Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не має права користуватися Послугами Виконавця.
2.6. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими Тарифами на Послуги, Замовник зобов’язується припинити користування Послугами.
2.7. Будь-яка із наступних дій вважається акцептом цього Договору:
факт оформлення замовлення Послуг на Веб-сайті Виконавця;
оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та/або на підставі виставленого рахунку;
письмове (в тому числі, в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти. Положення цього підпункту вважаються дійними лише за умови технічних неполадок на Веб-сайті Виконавця та неможливістю здійснити оплату.
2.8. Даний Договір та всі можливі додатки до нього є офіційними документами, які публікуються на Веб-сайті Виконавця.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Договір укладається між Виконавцем та Замовником у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ).
3.2. Дії, зазначені в п. 2.7 цього Договору та вчинені Замовником, є підтвердженням повного та безумовного акцептування останнім публічної оферти та цього Договору.
3.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець зобов’язаний:
4.1.1. Своєчасно, в повному об’ємі та на високому рівні надавати Замовнику якісні Послуги, визначені цим Договором, що міститимуть інформацію, яка буде відповідати принципам об’єктивності, вірогідності, повноти та точності.
4.1.2. У разі неможливості виконання своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору, своєчасно повідомити Замовника про таке, а також вчинити відповідні дії щодо усунення перешкод для виконання зобов’язань за цим Договором.
4.1.3. Інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті, а також публікувати всю інформацію, пов’язану зі зміною: місця, часу, тривалості, структури, змісту Послуг, інших умов їх надання, в тому числі, про зміну банківських реквізитів. При цьому, про зміну вартості Послуг, Виконавець зобов’язується інформувати Замовника не пізніше, ніж за 5 (п’ять) календарних днів до початку дії нових цін і Тарифів.
4.1.4. У разі отримання доступу до конфіденційної інформації Замовника, забезпечити збереження такої інформації для виключення можливості несанкціонованого використання такої інформації сторонніми особами.
4.1.5. На вимогу Замовника інформувати його про хід надання Послуг у терміни та у спосіб, встановлені Замовником (телефоном, факсом, за допомогою електронної пошти тощо).
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Отримувати від Замовника оплату своїх Послуг відповідно до умов Договору.
4.2.2. Не надавати Послуги або припинити їх надання Замовникові у разі порушення останнім вимог, передбачених цим Договором (у тому числі, термінів оплати Послуг), а також в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.
4.2.3. Змінювати і доповнювати даний Договір, в тому числі, умови надання Послуг, без попереднього узгодження та без переукладання даного Договору із Замовником, забезпечуючи при цьому розміщення відповідних змін і доповнень на Веб-сайті.
4.2.4. Для визначення особливостей та специфіки надання Послуг проводити попередні консультації (інтерв’ю) із Замовником.
4.2.5. Для виконання умов цього Договору отримати від Замовника необхідну інформацію про його пропозиції, побажання та застереження щодо надання Послуг, а також допоміжні предмети, засоби та матеріали, якщо вони є необхідними для надання тієї чи іншої Послуги.
4.2.6. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.
4.3. Замовник зобов’язаний:
4.3.1. Вчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Виконавцем за Послуги відповідно до умов Договору.
4.3.2. Користуватися Послугами відповідно до правил, опублікованих на Веб-сайті Виконавця та умов цього Договору.
4.3.3. Контролювати зміну та/або оновлення інформації, опублікованої на Веб-сайті Виконавця.
4.3.4. При отриманні Послуг, дотримуватися регламенту, порядку та вимог, встановлених Виконавцем.
4.3.5. Під час користування Послугами Виконавця не звертатися за допомогою до інших спеціалістів, які провадять діяльність в аналогічній (екстрасенсорика, астрологія, спіритологія) та/або подібній сфері.
4.3.6. В процесі отримання Послуг чітко, відповідально й неухильно дотримуватись рекомендацій та вказівок Виконавця для забезпечення досягнення бажаного результату таких Послуг.
4.3.7. Використовувати Матеріали, що надаються Виконавцем за цим Договором виключно в особистих цілях, ні в якому разі не надаючи доступ до них третім особам.
4.3.8. Утриматись від поведінки, яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, та/або третіх осіб, залучених Виконавцем до надання Послуг за цим Договором. Під поширенням відомостей, що принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця слід розуміти опублікування їх у пресі, передачу по радіо, телебаченню, з використанням інших засобів масової інформації, в тому числі соціальних мережах, викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам, повідомлення в публічних виступах, а також в іншій формі невизначеному числу осіб або хоча б одній людині. Поширенням відомостей також є вивішування (демонстрація) в громадських місцях плакатів, лозунгів, інших творів, а так само розповсюдження серед людей листівок, що за своїм змістом або формою ганьблять честь, гідність або ділову репутацію Виконавця як громадянина або фізичної особи-підприємця.
4.3.9. Не розголошувати третім особам інформацію про інших Замовників, отриману в період надання Послуг, а також про методики надання Послуг та будь-яку іншу конфіденційну інформацію.
4.3.10. Сприяти Виконавцеві у наданні Послуг за цим Договором, надавши йому необхідну інформацію про пропозиції, побажання та застереження щодо надання Послуг, а також допоміжні предмети, засоби та матеріали, якщо вони є необхідними для надання тієї чи іншої Послуги.
4.4. Замовник має право:
4.4.1. Вимагати від Виконавця надання якісних Послуг своєчасно та відповідно до умов цього Договору.
4.4.2. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про Послуги Виконавця та порядок їх надання.
4.4.3. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ
5.1. Замовник здійснює оплату Послуг за Тарифами, які встановлюються Виконавцем та розміщені на Веб-сайті Виконавця. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені Тарифи у кожному конкретному випадку, залежно від специфіки, складності та індивідуальних особливостей Послуги, а також у разі зміни ринкових умов чи за інших суттєвих обставин та/або додавати нові Тарифи.
5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом передплати на поточний рахунок Виконавця у розмірі та у спосіб, які Виконавець встановлює на власний розсуд.
5.3. Замовник оплачує Послуги Виконавця в національній валюті України – гривні. Оплата загальної вартості Послуг Виконавця за Договором здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця на підставі виставленого Виконавцем рахунку.
5.4. У разі нездійснення оплати, Послуги не надаються, в результаті чого даний Договір вважається недійсним.
5.5. Здійснена за Послуги Виконавця оплата Замовнику не повертається та не відшкодовується в будь-який інший спосіб, в тому числі, на користь третіх осіб, окрім випадків, коли така Послуга або її частина не була надана.
5.6. Датою належного виконання Замовником зобов’язань в частині оплати Послуг (дата платежу) вважатиметься дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

6. ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
6.1. Надання Послуг починається з моменту їх оплати Замовником, шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який оплатив Послуги Виконавця, вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.
6.2. Для Замовників, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Виконавця, підтвердженням повного й безумовного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше користування Послугами Виконавця. У разі, якщо Замовник попередньо користувався платними послугами Виконавця, тоді здійснення ним оплати наступного періоду надання Послуг є підтвердженням прийняття умов даного Договору.
6.3. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в Розділі 13 даного Договору.
6.4. Послуги вважаються наданими належним чином та отриманими Замовником з моменту проведення Виконавцем зустрічі, консультації, відео трансляції (вебінару) та/або здійснення відповідного ритуалу, без укладення Сторонами жодних додаткових документів на підтвердження факту надання Послуг.
6.5. Виконавець, на письмову вимогу Замовника, зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний Акт приймання-передачі наданих послуг (надалі – «Акт») у двох примірниках (допускається електронна копія Акту, яка може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв’язком). В такому випадку Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою другий примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення.
6.6. У разі, якщо протягом 1 (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником другий екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку, а Послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.

7. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ
7.1. Даний Договір набуває чинності з оплати Замовником Послуг Виконавця, вважається укладеним на невизначений строк і діє до моменту його відкликання Виконавцем та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
7.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Договору та/або відкликати його в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в даний Договір, такі зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору на Веб-сайті Виконавця, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. Договір вважається відкликаним з моменту видалення його публікації з Веб-сайту Виконавця.
7.3. З моменту набрання Договором чинності з внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.
7.4. Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши Виконавця не менше, ніж за 1 (один) день до передбачуваної дати відмови від виконання Договору. В такому випадку Замовник надалі не має права користуватися Послугами Виконавця, а грошові кошти, перераховані за цим Договором, Замовнику не повертаються та жодним чином не компенсуються. Для відмови від отримання Послуг Замовнику достатньо не здійснювати оплату за такі Послуги.
7.5. Припинення дії даного Договору не звільняє Замовника від відповідальності за порушення умов даного Договору, що мали місце під час його терміну дії.
7.6. Після надання доступу до Матеріалів, грошові кошти, зараховані на поточний рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.
7.7. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли:
Замовник в повному обсязі скористався Послугами Виконавця, за які була внесена оплата;
Замовник не скористався послугами Виконавця з власної ініціативи.

8. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
8.1. Право власності на всі інтелектуальні продукти, об’єкти (в тому числі, проте не виключно, фото, відео, інформаційні та інші матеріали), створені Замовником в процесі отримання та користування Послугами Виконавця, а також інша інформація, що стала відома та набута Виконавцем, належить Виконавцю.
8.2. Замовник не має та не набуває, в процесі користування Послугами Виконавця, майнових та/або немайнових прав інтелектуальної власності на об’єкти та продукти інтелектуальної і творчої діяльності Виконавця.
8.3. Замовник не має права використовувати в особистих та/або комерційних цілях з метою отримання прибутку, об’єкти прав інтелектуальної власності, в тому числі, фото, відео, та/або будь-які консультаційні та інформаційні матеріали, що створені Виконавцем та належать останньому, а також використовуються в рамках надання Послуг.
8.4. Замовник несе повну матеріальну відповідальність за несанкціоноване використання та/або розповсюдження об’єктів права інтелектуальної власності, що належать Виконавцю та використовуються останнім в рамках надання Послуг.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.
9.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов’язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
9.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від зобов’язань належним чином виконувати умови даного Договору.
9.4. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.
9.5. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.
9.6. У разі виявлення факту плагіату, копіювання Матеріалів (в тому числі, з урахуванням розділу 8 цього Договору), їх фрагментів та/або несанкціонованого використання, розповсюдження Замовником Матеріалів, Замовник несе відповідальність відповідно до умов цього Договору та норм і положень чинного законодавства України.
9.7. Виконавець не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця, а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) зі сторони Замовника, та/або настання форс-мажорних обставин.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили розуміються такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, запровадження правового режиму надзвичайного або воєнного стану, епідемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання Послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.
10.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка знаходилась під їх дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставин непереборної сили.
10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 60 (шістдесяти) календарних днів поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОБРОБКИ
11.1. Власним акцептуванням даного Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних даних Замовника: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності із положеннями Закону України «Про захист персональних даних».
11.2. Збирання персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору, впорядкування відомостей про Замовника та внесення їх до бази персональних даних.
11.3. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про Виконавця з баз персональних даних за згодою суб`єкта персональних даних.
11.4. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних (Виконавця) або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, передбачених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
11.5. Персональні дані в базах персональних даних знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних».

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
12.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується та, відповідає дійсним намірам Сторін в частині правових зобов’язань, що на них покладаються.
12.2. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, тобто всіма повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору.
12.3. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при замовленні Послуг. Виключно Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при такому замовленні.
12.4. Вся інформація, пов’язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.
12.5. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно в особистих цілях, без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.
12.6. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
12.7. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.
12.8. Договір та правила отримання Послуг Замовником, що розміщуються на Веб-сайті Виконавця, складають єдиний договір між Виконавцем і Замовником.
12.9. З питань, не передбачених умовами цього Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ВИКОНАВЕЦЬ
ФОП Лабуз Олексій Андрійович
Місцезнаходження: 40034, Сумська обл., м. Суми, вул. Героїв Крут, буд. 10, кв. 10

e-mail: Aleksei.psychic@gmail.com

РНОКПП: 3587209119
п/р: UA373220010000026003320091467
Банк: АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

__________________________ О.А. Лабуз

Договір публічної оферти.
© Voronved.com Усі права захищено.